baner-blog

Nie wszystkie usługi świadczone przez psychologa czy lekarza są zwolnione z VAT

Generalnie świadczenie usług medycznych korzysta ze zwolnienia z VAT. Należy podkreślić, iż prawo do zwolnienia uzależnione jest od spełnienia kryteriów podmiotowo-przedmiotowych, które dotyczą zarówno podmiotu świadczącego usługę, jak i rodzaju usługi. Brak znajomości tych kryteriów może prowadzić do utraty prawa do zastosowania zwolnienia z podatku VAT.
Ustawodawca wskazuje, iż zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane: wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT),świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza (art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT).
Jednocześnie zwolnieniu podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.), a także psychologa (art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT).
Zgodnie zaś z art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 18a mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że zwolnieniem z VAT objęte są wyłącznie te usługi w zakresie opieki medycznej, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia. Natomiast usługi, które celu tego nie realizują, nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Ich zdaniem rozpatrując kwestię opodatkowania VAT usług opieki medycznej, należy każdorazowo ustalać cel, jaki przyświecał danej usłudze świadczonej na rzecz pacjenta. W sytuacji braku bezpośredniego związku z leczeniem (np. jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie pewnych porad) nie można stosować zwolnienia z VAT.

 

W branży medycznej istnieją trzy grupy podmiotów :

  • korzystające ze zwolnienia z VAT (zwolnienie przedmiotowe na mocy art.43 ustawy o których mowa była wyżej)
  • osoby, które mają wybór – mogą korzystać ze zwolnienia z VAT (podmiotowego) lub dokonać rejestracji do VAT
  • zobowiązane do rejestracji do VAT

 

Pierwsza grupa podatników korzystających ze wspomnianego przedmiotowego zwolnienia nie musi rejestrować się do VAT jako ich podatnicy, lub też mogą to zrobić i zarejestrować się jako podatnicy wykonujący czynności wyłącznie zwolnione z VAT - podatkowo nie robi to żadnej różnicy. Faktury wystawiane przez takie podmioty nie będą miały naliczonego VAT a w adnotacjach pojawi się podstawa zwolnienia art.43 ust.1 pkt.... (tu różny w zależności od samego podmiotu wykonującego daną usługę jak również od czynności jakie są wykonywane)

 

Druga grupa podatników, to osoby które świadczą usługi inne niż te podlegające zwolnieniom przedmiotowym, i nie muszą podlegać rejestracji do VAT, należy zauważyć, że takie osoby mają możliwość wyboru i mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego – 200 000 zł w skali roku lub zarejestrować się do VAT i świadczyć usługi opodatkowane. Zasadą jest to, że usługi zwolnione z VAT przedmiotowo nie są wliczane do limitu zwolnienia podmiotowego, a zatem osoby wykonujące zarówno czynności zwolnione na podstawie art 43 jak również czynności opodatkowane, nie muszą się rejestrować do VAT do momentu przekroczenia ustawowego limitu z samych czynności opodatkowanych. Tu możemy rozróżnić zatem dwie sytuacje:
Podatnik wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione - ale nie zgłasza rejestracji do podatku VAT - tu faktury wystawiane przez takie podmioty również nie będą miały naliczonego VAT a w adnotacjach pojawi się podstawa zwolnienia art.43 ust.1 pkt.... albo art. 113 ust 1 ustawy o VAT
Podatnik wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione - zgłoszony do podatku VAT - tu faktury wystawiane przez takie podmioty będą miały inny wygląd ponieważ pojawi się rubryka z naliczonym VAT -w przypadku usług zwolnionych na podstawie art.43 ust.1 pkt.... w rubryce VAT pojawi się zapis „zw.” oraz dopisek z którego artykułu przysługuje zwolnienie, w przypadku usług nie korzystających ze zwolnienia będzie miała zastosowanie obowiązująca w danym czasie stawka krajowa

 

Trzecia grupa podatników to podatnicy którzy bezwzględnie muszą zarejestrować się do VAT – w branży medycznej mogą zdarzyć się osoby, które będą świadczyć usługi doradcze i wówczas rejestracja do VAT jest obowiązkowa. Przesądza o tym art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
Poniżej kilka najistotniejszych problemów występujących w branży, najbardziej dyskusyjnych i na przestrzeni różnych lat różnie interpretowanych zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Sądy.

 

Działania z zakresu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania oraz poprawy zdrowia, również psychicznego - Czyli jakie?

 

Podstawą do zwolnienia z podatku VAT wśród usług świadczonych przez środowisko medyczne czy też przez psychologów zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT ma być to że mają służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia. W przypadku usług stricte medycznych większość z nich służy temu celowi, choć np. usługi chirurgii plastycznej, o ile przyczyniają się tylko i wyłącznie do poprawy wyglądu pacjenta już takimi nie są. W przypadku usług świadczonych przez psychologów i psychoterapeutów mamy większe trudności z wyróżnieniem działań, które mieściłyby się w tym zakresie, możemy jednak przynajmniej w części spróbować dookreślić jakie usługi mogłyby spełniać owe wymagania ustawowe.
Przedmiotem takiej działalności będą szeroko rozumiane usługi pomocy psychologicznej, w tym w szczególności w zakresie poradnictwa psychologicznego, którego celem będzie rozwiązywanie kryzysów życiowych i rozwojowych, interwencji kryzysowej w przypadkach traumatycznych oraz kryzysowych, prewencyjne, mające na celu zapobieganie nawrotom zaburzeń emocjonalnych, a także promocji i rozwoju cech, które sprzyjają kształtowaniu i utrwalaniu zachowań pomocnych w podtrzymaniu zdrowia psychicznego.
Świadczenie usług polegających w szczególności na profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychoterapii, diagnozie psychologicznej oraz opiniowaniu na rzecz osób indywidualnych, par, a także całych rodzin. Sesje psychologiczne dedykowane w szczególności klientom z zaburzeniami nastroju, emocjonalnymi diagnozowanymi jako zaburzenia nerwicowe, osobowości, odżywiania, świadczenie pomocy psychologicznej dla osób z chorobami psychosomatycznymi. Organizacja spotkań dla osób które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym tzw. DDA lub innymi dysjunkcjami, jak na przykład przemoc fizyczna (tzw. DDD) oraz spotkania psychoedukacyjne pomagające w rozpoznawaniu problemów osobistych i umiejętności radzenia sobie z nimi.
W ramach profilaktyki zdrowia uruchomienie treningów i warsztatów relaksacji oraz redukcji stresu oraz organizacja w ramach wsparcia psychologicznego spotkań indywidualnych oraz grupowych dla osób doświadczających kryzysu w życiu osobistym lub zawodowym. Działania w następujących obszarach: kłopoty i trudności w relacjach międzyludzkich, problemy z radzeniem sobie z emocjami oraz stresem, sytuacje około-rozwodowe, samotne wychowywanie dzieci, depresja, zaburzenia nastroju, poczucie izolacji, poczucie odrzucenia, wsparcie psychologiczne w chorobach przewlekłych, stany traumy (np. po utracie bliskiej osoby, w skutek gwałtu), konflikty (np. dzieci-rodzice), problemy wychowawcze, problemy adaptacyjne, trudności w nauce, nadpobudliwość psychoruchowa, pomoc psychologiczna w uzależnieniach, pomoc psychologiczna przy zaburzeniach: snu, odżywiania, zachowań (np. agresja), osobowości, afektywno-dwubiegunowych, borderline, nerwicach, stanach lękowych.
To oczywiście tylko najważniejsza część usług świadczonych przez psychologów do których można skorzystać ze zwolnienia VAT, katalog pozostaje otwarty, pamiętać jednak zawsze należy o podstawowej zasadzie wynikającej z zapisu ustawowego.

 

Usługi doradztwa:
Wykonywanie czynności rozumianych jako doradztwo wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku VAT bez względu na wysokość osiąganych z działalności obrotów. Samo zarejestrowanie działalności pod określonym PKD nie wyłącza z opodatkowania VAT, znaczenie mają faktycznie wykonywane czynności w ramach świadczonych usług. Jeżeli wykonywane czynności, w ramach działalności gospodarczej, nie mają charakteru doradztwa, to zwolnienie z VAT obowiązywałoby do czasu przekroczenia obrotu 200.000 zł
Termin ,,doradztwo" obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. W ustawie o VAT oraz w przepisach wykonawczych do niej nie zdefiniowano pojęcia doradztwa. Wobec powyższego należy odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem ,,doradcy" należy rozumieć ,,tego, kto doradza". Natomiast ,,doradzać", w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza ,,udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Stosownie do definicji podanej w ww. Słowniku, poradnictwo to ,,zorganizowana forma udzielania porad w jakimś zakresie". Tak więc doradztwo/poradnictwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad na przykład w zakresie ekonomii, finansów czy też z innych dziedzin, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Doradca analizuje problem klienta i na podstawie różnych narzędzi i doświadczenia zaleca konkretne rozwiązania. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin ,,usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć szeroko.
Jeżeli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub poprawa zdrowia, ale udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, to w sytuacjach takich nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku VAT.
Usługi wykonywane przez psychologa - doradcę zawodowego gdzie poradnictwo koncentruje się m.in. na diagnozie psychologicznej oraz predyspozycji zawodowych, motywacji, stylach uczenia się, umiejętności poruszania się po rynku pracy i edukacji, wspólnym tworzeniu indywidualnych planów wyboru kierunku kształcenia – są bezwzględnie objęte podatkiem VAT. Bez znaczenia pozostaje fakt, że prawidłowy dobór kierunku kształcenia i zawodu zapobiega pojawiającym się zaburzeniom emocjonalnym, a w konsekwencji skutkom zdrowotnym długotrwałego stresu. Fiskus nie potwierdzają tego stanowiska. Uznają bowiem, że w ramach wykonywania zawodu psychologa usługi doradztwa zawodowego są pewną formą usług medycznych, jednak nie mają żadnego związku z procesem leczenia i ich celem nie jest profilaktyka, ratowanie, przywracanie, poprawa zdrowia. Ich głównym celem nie jest bowiem leczenie ani profilaktyka, tylko wykształcenie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy. Niektóre Sądy Administracyjne uznawały, że osoby świadczące tego rodzaju usługi mogą częściowo korzystać ze zwolnienia, tj. dla usług, których bezpośrednim celem jest profilaktyka. Jak zauważa jednak NSA o profilaktyce zdrowia można by mówić, gdyby badaniu psychologicznemu poddawany był pracownik na określonym stanowisku, tymczasem w/w usługi dotyczą osób, które dopiero szukają pracy i skupiają się bardziej na ukierunkowaniu ich wyborów – w związku z tym odmawia w podobnych sytuacjach prawa do nawet częściowego zwolnienia. W świetle orzecznictwa europejskiego sporne usługi w ogóle nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Odwołuję tu np. do interpretacji indywidualnej: https://interpretacje-podatkowe.org/stawki-podatku/ibpp1-443-980-13-kj


Coaching:
Podstawową zasadą w coachingu jest to, że Coach i klient są w relacji partnerskiej, coach nie występuje jako ekspert i doradca. Podąża za klientem z chwili na chwilę. Zawsze zakłada, że klient jest z natury kreatywny i posiada wszelkie kompetencje (lub jest w stanie sam je zdobyć), aby osiągnąć swój cel. Coach nie przekazuje żadnej wiedzy, ani nie demonstruje umiejętności. Nie doradza i nie daje gotowych rozwiązań. Coaching to proces ciągły, trwający nawet do ok. pół roku. Składa się na niego seria spotkań (sesji coachingowych) oraz czas pomiędzy sesjami, podczas którego klient realizuje plan stworzony przez siebie podczas sesji i wykonuje różne „zadania domowe”. Jest to bardzo ważne, gdyż sprawia, że klient jest zaangażowany w swoją agendę przez cały proces. W szkoleniach i doradztwie zaangażowanie klienta ogranicza się zazwyczaj do samego spotkania z trenerem lub doradcą albo do pewnego krótkiego czasu po takim spotkaniu.
Niewłaściwe jest generalizowanie, czy coaching jest, czy nie jest doradztwem. Jeśli bowiem, większą część usługi stanowi realne doradztwo, nawet nie zawodowe, a związane z prowadzeniem działalności, kreatywnością, efektywnością itd., to przyporządkowanie takiej usługi jako coachingu nie zmienia jej doradczego charakteru i będzie ona wyłączała ze zwolnienia podmiotowego.
Pomimo to organy podatkowe jednak częściej akceptują kwalifikowanie coachingu do szkoleń (tzw. miękkich), czyli uznają pośrednio, że coaching to co do zasady coś innego niż doradztwo. W konsekwencji usługi coaching powinny raczej korzystać z możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego.

 

Usługi mediacji:
"Mediacja" w Słowniku języka polskiego zdefiniowana została jako "pośredniczenie w sporze mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia", a "mediator" - jako "osoba pośrednicząca w sporze, mająca doprowadzić do ugody między spierającymi się stronami". Natomiast na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) wskazano, że mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.
Na temat podmiotowego zwolnienia z VAT w przypadku wykonywania usług mediacji wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z 1 października 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.581.2018.2.MGO oraz z 8 listopada 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.265.2018.1.PJ. W drugiej z nich czytamy:
"(...) świadczenie usług mediacji, czyli pośredniczenie w sporze mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, nie stanowi usług doradztwa, ani usług prawniczych, bowiem mediator nie doradza stronom konfliktu, lecz pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach.
(...) świadcząc usługi mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, które ma na celu rozwiązywanie konfliktów między stronami, niestanowiące - jak wynika z wniosku - udzielania porad prawnych, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, jeżeli zachowane pozostaną pozostałe wymogi, tj. wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (...)."
Zwolnienie z VAT będzie przysługiwało pod warunkiem, że czynności mediacji nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

 

Badania psychologiczne kierowców:
Odnośnie badań psychologicznych mających na celu wykazanie braku lub istnienia przeciwwskazań u pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku (stanowiących integralną część badań profilaktycznych pracowników, tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych) wykonywanych przez lekarza medycyny pracy na zlecenie pracodawcy w ramach jego obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, organy podatkowe uznawały, że nie służą one bezpośrednio profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zdaniem organów ich celem było sprawdzenie predyspozycji zawodowych danej osoby. Tym samym uznawały, że nie było podstaw do zastosowania zwolnienia z VAT. Pod wpływem licznych, korzystnych dla podatników, orzeczeń sądowych zmieniło się jednak stanowisko organów podatkowych na temat zastosowania zwolnienia z VAT w omawianym przypadku.
Katalog badań profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkniętego. Jeśli badania psychologiczne były do nich włączone, to podlegają zwolnieniu z podatku VAT. W wyrokach sądowych wskazuje się, że nie można sztucznie rozdzielać badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, abstrahując od specyfiki określonej pracy. Celem tych badań jest bowiem szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i zawsze kompleks tych badań kończy się wydaniem zaświadczenia dla pracodawcy, które jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia pracownika. Badania psychologiczne operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów nauki jazdy oraz pracowników ochrony, które zostały przeprowadzone w ramach badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i w zakresie medycyny pracy oraz badania psychologiczne kierowców wykonujących przewóz drogowy mieszczą się w pojęciu usług w zakresie opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.
Jeden z ostatnich orzeczeń NSA w wyroku z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1657/16 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/93EC93979F) oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów . W uzasadnieniu wyroku NSA wyjaśnił, iż określenie celu świadczonej usługi nie zawsze jest rzeczą oczywistą. Często usługi mają charakter mieszany, tj. z jednej strony służą dostarczaniu informacji podmiotom trzecim odnośnie stanu zdrowia osoby badanej na potrzeby zawodowe (charakter sprawozdawczy), a zarazem wpisują się w szeroko pojmowaną indywidualną profilaktykę zdrowotną.

 

Opinie lekarskie na zlecenie sądów:
Szpitale, przychodnie i lekarze prowadzący prywatną praktykę wykonują nie tylko świadczenia związane z procesem leczenia. Często o stanie zdrowia różnych osób wydają opinie, które nie są niezbędne do ich leczenia. Chodzi np. o dokumenty przygotowywane na zlecenie sądów lub organów ścigania. Mają one znaczenie dla określenia możliwości poniesienia odpowiedzialności karnej bądź cywilnej osoby poddanej badaniom. Na podstawie opinii biegłego może również zostać rozstrzygnięta kwestia odpowiedzialności danej osoby (czy można jej przypisać winę), sposób zakwalifikowania określonego zachowania (np. określenie rodzaju obrażeń pokrzywdzonego), możliwości umieszczenia danej osoby w zakładzie karnym bądź uczestniczenia przez nią w postępowaniu sądowym.
Art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT mówi, że zwolnione są: - usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane..... Jeśli zadaniem lekarza jest ocena stanu zdrowia na potrzeby postępowania sądowego, to co do zasady jego świadczenie nie służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia danej osoby. Ta ocena jest potrzebna dla określenia zasad odpowiedzialności prawnej danej osoby. Nie ma znaczenia, że przed jej sporządzeniem wykonywane jest pełne badanie lekarskie (psychiatryczne, somatyczne, neurologiczne). Opiniujący lekarz psychiatra zapoznaje się z pełną dokumentacją medyczną i w razie potrzeby kieruje na badania diagnostyczne lub dodatkowe (EEG, CT, NMR, badanie psychologiczne, seksuologiczne, konsultacje innych specjalistów lub na obserwację szpitalną). . Zwolnienia nie można zastosować również wtedy, gdy obserwację szpitalno-psychiatryczną zalecaną w postanowieniu sądowym prowadzi szpital (podmiot medyczny), a nie lekarz. Za swoje usługi szpital powinien wystawić fakturę z 23-proc. VAT. Opinie innych lekarzy wydawane na podstawie postanowienia prokuratury lub innego organu państwowego również nie korzystają ze zwolnienia. Powinny być opodatkowane 23-proc. VAT, co potwierdza Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 24 maja 2011 (ILPP4/443-174/11-4/ISN). Można dostrzec jeden wyjątek w interpretacjach organów podatkowych Otóż Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z 25 maja 2011 (IPPP1-443-485/11-3/MP) uznała, że badania lekarskie osób dotyczące istnienia lub braku przeciwwskazań do zatrzymania ich i umieszczenia w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych jest zwolnione z VAT. Według niej świadczenia te służą ochronie zdrowia i sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej osób zakwalifikowanych do przebywania w takich pomieszczeniach. Zwolnienie nie dotyczy już jednak – wykonywanego na podstawie tej samej umowy z policją – pobierania próbek krwi do badań laboratoryjnych w celu określenia poziomu zawartości alkoholu we krwi u osób zatrzymanych. Te badania mają bowiem na celu wyłącznie kwestie odpowiedzialności prawnej zatrzymanych osób.
Podsumowując, w sytuacji gdy usługi wykonywane przez lekarza nie realizują podstawowego celu leczniczego (terapeutycznego), w szczególności, gdy przygotowana przez niego opinia ma charakter opinii biegłego w postępowaniu sądowym, administracyjnym etc. lub służy celom takiego postępowania, nie ma dostatecznych podstaw, by objąć ją zwolnieniem przedmiotowym od podatku VAT.
W tym również przypadku można jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, jeżeli zachowane pozostaną pozostałe wymogi, tj. wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

 

Usługi szkoleniowe:

Usługi szkoleniowe są dosyć rozbudowanym tematem nadającym się na kolejny artykuł w związku z tym nakreślę tylko podstawy zasad opodatkowania tych usług.
Co do zasady usługi szkoleniowe są opodatkowane stawką 23% vat, osoby świadczące usługi szkolenia nie muszą obowiązkowo rejestrować się jako podatnicy tego podatku, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego (art.113 ust.1) – o czym już wspominałam we wcześniejszej części artykułu. Są jednak przypadki kiedy usługi szkolenia są całkowicie zwolnione z VAT.
W celu ustalenia prawa do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych zasadnicze znaczenie ma art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności punkty 26-29 regulujące zwolnienia z podatku działalności edukacyjnej.

1. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT ze zwolnienia korzystają usługi szkoleniowe świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania;
  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym;
  • oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami

2. Zwolnione z VAT są również usługi szkoleniowe (usługi prywatnego nauczania) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym. W tym wypadku zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.
3. Ze zwolnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków. Zwolnienie takich usług od podatku wynika z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.
4. Szkolenia w ramach kształcenia zawodowego - W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 świadczone usługi szkoleniowe muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Ponadto należy spełnić co najmniej jeden ze wskazanych poniżej warunków:
Szkolenie jest prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (np. szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy)
Szkolenie jest świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty
Szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów ze zwolnienia mogą skorzystać również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych np. ze środków unijnych.
Jeżeli zostanie spełniony jeden z ww. warunków, to taki rodzaj usług będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Niespełnienie przesłanek umożliwiających korzystanie ze zwolnienia z VAT obliguje do zastosowania stawki podstawowej 23%.

 

Artykuł nie wyczerpuje tematu i mam świadomość tego, że mogą pojawić się teraz pytania w charakterze: „a co w sytuacji, gdy....” (chciałabym aby, temat był analizowany dalej, zachęcam do stawiania pytań – będziemy szukać odpowiedzi ), mam nadzieję jednak, że choć części z was (zwłaszcza ze mną współpracujących) rozwinęłam i objaśniłam temat na tyle by móc bardziej swobodnie zrewidować soje umowy, kontrakty, usługi.

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) chcielibyśmy zapoznać Cię z poniższymi informacjami (Przejdź do strony)