FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Księgi rachunkowe


Klientom, którzy są zobligowani przepisami do prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych) proponujemy usługę księgową: prowadzenie pełnej księgowości. Usługa obejmuje także analizę oraz sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych pod kątem potrzeb klienta. W zakres prowadzenia pełnej księgowości wchodzi:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont.
 2. Opracowanie zakładowego planu kont oraz jego wdrożenie.
 3. Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 4. Ewidencja, dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT.
 5. Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego (drogą elektroniczną bądź tradycyjną).
 6. Prowadzenie dodatkowych ewidencji: środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Wykonywanie sprawozdań: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
 8. Wypełnianie deklaracji ubezpieczeniowych (ZUS) oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów, sporządzanie list płac.
 9. Bieżące informowanie o zobowiązaniach finansowych firmy. Rozliczanie rozrachunków.Książki przychodów i rozchodów


Ta forma opodatkowania - charakterystyczna dla małych i średnich firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym mikroprzedsiębioców - polega na ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na podstawie dostarczonych dowodów księgowych oraz ich kontrola pod względem merytorycznym: formalnym i rachunkowym. W praktyce, często, ta forma współpracy z naszym biurem polega na dostarczeniu jedynie raz w miesiącu wymaganych dokumentów.

 1. Kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych przez Państwa dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.
 2. Rozliczenie podatku od towarów i usług.
 3. Dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne.
 4. Wykonanie i złożenie w US deklaracji PIT i VAT oraz sporządzenie i przekazanie klientowi podatkowych przelewów bankowych.
 5. Kadry i płace.
 6. Współpraca i reprezentowanie klienta przed organami kontroli skarbowej.Ewidencje ryczałtowe 1. Prowadzenie ewidencji przychodów.
 2. Przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych.
 3. Rozliczanie podatku od towarów i usług - VAT, oraz sporządzanie stosownej deklaracji.
 4. Obsługa pracownicza (stanu osoboweg) i płacowa.
 5. Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami.

Rozliczenia kadrowo-płacoweNiezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Prowadzimy profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależnie dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.
 1. Sporządzanie list płac pracowników.
 2. Tworzenie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych w firmie.
 3. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.
 4. Rozliczenie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz pracowników
 5. Sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych.
 6. Pomoc przy tworzeniu teczek pracowników.
 7. Pomoc w tworzeniu umów o pracę.
 8. Pomoc w wyborze odpowiedniej formy zatrudnienia pracownika.
 9. Sporządzanie corocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT 4R, PIT-11).
 10. Przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników.
 11. Drukowanie i dostarczanie naszym Klientom przelewów bankowych umożliwiających zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz PracySporządzanie rocznych zeznań podatkowychSporządzamy roczne zeznania podatkowe dla osób prawnych (CIT-8) jak i dla osób fizycznych - także dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-16A i inne).

Usługi dodatkoweBiuro usług księgowych poza prowadzeniem księgowości Klientom często podejmuje różne doraźne działania. Z pośród najczęstrzych usług dodatkowych należy wymienić:
 1. Rozliczanie eksportu - importu, dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych; sporządzanie deklaracji INTRASTAT.
 2. Sporządzanie sprawozdań do GUS.
 3. Sporządzanie wniosków kredytowych oraz innych wniosków o dofinansowanie.
 4. Pomoc w rejestracji i ewentualnej likwidacji firmy.
 5. Wyprowadzanie zaległości księgowych.
 6. Rozliczanie VAT od budownictwa

Oferujemy fachowe i kompetentne pod względem merytorycznym i formalnym przygotowanie wniosków o zwrot VAT od materiałów budowlanych. Realizujemy zadania zgodnie z aktualnie obowiązującymi wykładniami przepisów, poglądami i praktyką orzeczniczą organów podatkowych. Ponadto oferujemy pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Doradzimy czy zostać VAT-owcem, czy nie. Służymy radą i pomocą w zakresie zakładania własnej firmy, a także przekształcania i likwidacji działalności gospodarczej.